Regulamin korzystania z serwisu internetowego MobilnaStrona.net

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego MobilnaStrona.net stanowiącego oprogramowanie użytkowe służące do przygotowywania lub automatycznej konwersji serwisów internetowych dostosowanych do specyfiki urządzeń mobilnych. Regulamin sporządzony został na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

DEFINICJE

Administrator- oznacza przedsiębiorcę Barbarę Mrówkę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Digital Marketing Barbara Mrówka"; adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 28 lok. 12, 03-357 Warszawa, powiat Warszawa, woj. mazowieckie NIP: 524-16-11-819, REGON: 146142474. Administrator świadczy e- usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

e- usługi - oznaczają, w zależności od kontekstu, usługę mDot Web, mDot Shop lub mDot Creator albo wszystkie te usługi łącznie;

Klient- oznacza osobę trzecią, która nabywa lub zamierza nabyć usługi lub produkty oferowane przez Użytkownika za pośrednictwem strony wygenerowanej przy użyciu e-usług;

Kodeks Cywilny- oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 2004 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121);

Konto- oznacza katalog dostępowy, za pośrednictwem którego możliwe jest korzystanie z e-usług. Konto tworzone jest w drodze rejestracji. W ramach posiadanego Konta Użytkownik uzyskuje dostęp do zarządzania własnymi danymi. Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem, którego treść ustala Użytkownik;

mDot Creator- oznacza e-usługę oferowaną w ramach serwisu MobilnaStrona.net umożliwiającą projektowanie stron internetowych w systemie RWD zapewniającą dostosowanie ich treści oraz wyglądu do wymogów urządzeń mobilnych;

mDot Shop- oznacza e-usługę oferowaną w ramach serwisu MobilnaStrona.net umożliwiającą konwersję sklepów internetowych polegającą na wytworzeniu ich kopii dostosowanych do wymogów technicznych urządzeń mobilnych;

mDot Web- oznacza e-usługę oferowaną w ramach serwisu MobilnaStrona.net umożliwiającą konwersję stron internetowych innych, niż sklepy internetowe polegającą na wygenerowaniu ich kopii dostosowanych do wymogów technicznych urządzeń mobilnych;

Regulamin- oznacza niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego MobilnaStrona.net;

Reklamacja- oznacza oświadczenie Użytkownika spełniające wymogi określone w niniejszym Regulaminie zawierające zarzuty związane z nieprawidłowym świadczeniem e-Usług;

RWD/ Responsive Web Design - oznacza technikę projektowania stron internetowych umożliwiającą automatyczne dostosowanie wyglądu oraz rozmiaru strony do urządzenia za pośrednictwem, którego strona jest wyświetlana;

Urządzenie mobilne - oznacza przenośne urządzenie elektroniczne typu smartphone, tablet lub inne, posiadające system operacyjny umożliwiający korzystanie z aplikacji mobilnych;

Ustawa o ochronie danych osobowych - oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

Ustawa o Prawie Autorskim - oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której świadczona jest co najmniej jedna e-usługa.

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i określa on podstawy do świadczenia przez Administratora e-usług.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z e-usług, Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacji.
 3. Użytkownik dla prawidłowego korzystania z e-usług powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji e-usług w zakresie odpowiadającym prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 5. Administrator w ramach świadczonych e-usług nie zapewnia Użytkownikowi dostępu do sieci Internet, jak również nie jest odpowiedzialny za posiadanie przez Użytkownika odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego korzystanie z e-usług. Koszty dostępu do sieci Internet, jak również koszty związane dostosowaniem urządzeń do wymogów technicznych e-usług ponosi Użytkownik.
 6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z e-usług w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zabronione jest jakiekolwiek działanie powodujące destabilizację otoczenia technicznego e-usług, jak również godzące w dobra osobiste innych Użytkowników lub Administratora.
 7. Z zastrzeżeniem postanowień pkt IV, korzystanie z e-usług ma charakter odpłatny.

II. Zasady korzystania z serwisu MobilnaStrona.net

 1. Serwis MobilnaStrona.net przeznaczony jest do przygotowywania oraz automatycznej konwersji serwisów internetowych w celu ich dostosowania do specyfiki urządzeń mobilnych.
 2. Wygenerowanie strony internetowej za pośrednictwem e-usług umożliwia powiązanie ich
  ze stroną źródłową, co powoduje, że każda zmiana w warstwie tekstowej lub graficznej strony źródłowej uwzględniana jest jednocześnie w warstwie tekstowej lub graficznej strony mobilnej.
 3. Strony mobilne powstałe przy wykorzystaniu e-usług posiadają funkcjonalność rozpoznawania systemu operacyjnego oraz rodzaju urządzeń mobilnych, na których wyświetlane będą te strony.

III. Rejestracja w serwisie MobilnaStrona.net oraz sposób zawarcia umowy

 1. Korzystanie z e-usług przeznaczone jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Zakończenie procesu rejestracji skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem
  a Administratorem na podstawie, której Użytkownik uzyskuje dostęp do e-usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Rejestracja nowego Użytkownika polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej www.MobilnaStrona.net.
 4. Rejestracja składa się z dwóch etapów.
 5. W trakcie procesu rejestracji, Użytkownik definiuje unikalny login i hasło służące do obsługi Konta.
 6. Aktywacja Konta Użytkownika następuje po zatwierdzeniu linku uwierzytelniającego, wysłanego w trakcie procesu rejestracji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 7. Użytkownik obowiązany jest do nieudostępnienia hasła osobom niepożądanym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko przypadkowej utraty hasła przez Użytkownika.
 8. W przypadku utraty hasła, Administrator zapewnia możliwość wygenerowania nowego hasła po podaniu przez Użytkownika dodatkowych danych uwierzytelniających, porównywanych z danymi podanymi na etapie rejestracji. Podstawą do wygenerowania nowego hasła jest aktywacja linku przesłanego przez Administratora na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 9. Pomyślne zakończenie pierwszego etapu rejestracji skutkuje utworzeniem Konta dla Użytkownika i umożliwia test e-usług w zakresie oznaczonym w pkt IV Regulaminu.
 10. Drugi etap rejestracji umożliwia złożenie zamówienia na e-usługi.
 1. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje fakturę pro forma na podstawie, której powinien dokonać płatności za wybraną e-usługę. Użytkownik w trakcie procesu rejestracji uzyskuje możliwość wyboru dogodnej dla siebie formy płatności za złożone zamówienie.
 2. Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Administratora, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zawarcia Umowy na podany w czasie rejestracji adres e-mail oraz uzyskuje dostęp do wybranych e-Usług.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień niepełnych lub złożonych w sposób nieprawidłowy.
 4. W przypadku powzięcia wątpliwości, co do poprawności danych wskazanych w zamówieniu, Administrator zastrzega sobie prawo do ich dodatkowej weryfikacji w drodze kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Składanie zamówień możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 6. Treści umów zawartych z Użytkownikami przechowywana jest w systemie informatycznym Administratora.
 7. Zmiana treści zamówienia przez Użytkownika powodująca modyfikację oferty Administratora nie prowadzi do zawarcia Umowy, chyba, że Strony postanowią inaczej.
 8. Każde odstępstwo od oferty Administratora wymaga jego uprzedniej wyraźnej zgody.
 9. Użytkownik przed złożeniem zamówienia obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacji.
 10. Świadczenie e-usług następuje w okresie oznaczonym przez Użytkownika w Zamówieniu. Minimalnym okresem świadczenia e-Usług jest okres 12 miesięcy liczony od dnia zawarcia umowy.
 11. Co najmniej na 30 dni przed upływem okresu na jaki zakupiona została dana e-usługa, Użytkownik otrzyma powiadomienie w formie e-mail, o zbliżającym się zakończeniu okresu świadczenia e-usługi oraz potrzebie dokonania płatności za kolejny okres.
 12. W przypadku braku dokonania płatności w terminie oznaczonym przez Administratora, Konto Użytkownika ulega zablokowaniu natomiast strony mobilne wytworzone z wykorzystaniem e-usług ulegają dezaktywacji.
 13. W przypadku zmiany danych Użytkownika niezbędnych do prawidłowego świadczenia e-usług, Użytkownik obowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
 14. Jeden Użytkownik może posiadać dowolną ilość Kont, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Każde z Kont objęte jest odrębną umową i podlega odrębnej opłacie.
 15. Aktualny cennik dostępny jest na stronie www.MobilnaStrona.net

IV. Test e-Usług

Z zastrzeżeniem postanowień pkt IV.a- IV.c, każdy nowy Użytkownik przed złożeniem Zamówienia ma możliwość bezpłatnego skorzystania z e-usług w zakresie odpowiadającym potencjalnemu zamówieniu.

IV.a Test mDot Web

 1. Test mDot Web obejmuje weryfikację zawartości oraz języka programowania, w jakim napisana została stron internetowa, która podlegać ma konwersji przy użyciu mDot Web. Wynik testu pozwala na ocenę w jakim stopniu strona internetowa przystosowana jest do dokonania konwersji za pomocą mDot Web. Ponadto wynik testu prezentuje właściwości strony internetowej, które powinny zostać zmodyfikowane przez Użytkownika we własnym zakresie przed skorzystaniem z usługi mDot Web, w celu osiągnięcia zadowalającego efektu.
 2. W ramach testu mDot Web Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do wizualizacji strony podlegającej konwersji. Wizualizacje stanowią odpowiedniki graficzne strony wygenerowanej przy użyciu mDot Web, prezentowane odrębnie dla różnych typów urządzeń mobilnych.

IV.b Test mDot Shop

 1. Test mDot Shop obejmuje weryfikację zawartości oraz języka programowania, w jakim napisana została stron internetowa, która podlegać ma konwersji przy użyciu mDot Shop. Wynik testu pozwala na ocenę w jakim stopniu strona internetowa przystosowana jest do dokonania konwersji za pomocą mDot Shop. Ponadto wynik testu prezentuje właściwości strony internetowej, które powinny zostać zmodyfikowane przez Użytkownika we własnym zakresie przed skorzystaniem z usługi mDot Shop, w celu osiągnięcia zadowalającego efektu.
 2. W ramach testu mDot Shop Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do wizualizacji strony podlegającej konwersji. Wizualizacje stanowią odpowiedniki graficzne strony wygenerowanej przy użyciu mDot Shop, prezentowane odrębnie dla różnych typów urządzeń mobilnych.

IV.c Test mDot Creator

 1. Test mDot Creator umożliwia w okresie 14 dni od dnia rejestracji ograniczone pod względem funkcjonalnym korzystanie z e-usługi. W ramach testu mDot Creator, Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranych funkcji e-usługi. W okresie testowym nie jest możliwe publikowanie strony internetowej wygenerowanej przy użyciu mDot Creator.
 2. Po upływie okresu, o którym mowa powyżej, Użytkownik otrzyma powiadomienie o możliwości zamówienia e-usługi. W przypadku braku złożenia Zamówienia przez Użytkownika, strona wygenerowana za pomocą mDot Creator w wersji testowej zostanie zablokowana i Użytkownik nie będzie miał do niej dostępu.

V. Zasady korzystania z usługi mDot Web

1. mDot Web umożliwia dostosowanie strony internetowej do wymogów technicznych urządzeń mobilnych poprzez konwersję strony internetowej w technologii RWD umożliwiającą automatyczne dostosowanie wyglądu oraz rozmiaru strony do urządzenia mobilnego za pośrednictwem, którego strona jest wyświetlana.

2. W wyniku konwersji utworzona zostaje nowa strona mobilna, która w zależności od preferencji Użytkownika publikowana jest pod tym samym adresem URL, co strona podlegająca konwersji lub pod nowym adresem URL wskazanym przez Użytkownika.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za publikowanie strony pod adresem wskazanym przez Użytkownika, do korzystania z którego nie jest on uprawniony.

4. Dokonanie konwersji strony internetowej powoduje, iż jakiekolwiek zmiany w sferze graficznej lub tekstowej strony źródłowej widoczne będą również w sferze graficznej lub tekstowej strony mobilnej.

5. Aktualizacja zawartości strony mobilnej odbywa się w sposób zautomatyzowany, co najmniej raz na 24 godziny.

6. Przy użyciu mDot Web nie jest możliwa konwersja strony internetowej wykonanej w technologii flash.

7. Konwersja przy użyciu mDot Web umożliwia dostosowanie strony mobilnej do jej przeglądania przy użyciu dotykowego przewijania treści.

8. Strony podlegające konwersji przy użyciu mDot Web przystosowane są do wyświetlania zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej w zależności od preferencji użytkownika końcowego oraz specyfikacji technicznej danego urządzenia mobilnego.

9. Usługa mDot Web nie jest przeznaczona do konwersji sklepów internetowych.

VI. Zasady korzystania z usługi mDot Shop

1. mDot Shop umożliwia dostosowanie strony internetowej będącej sklepem internetowym do wymogów technicznych urządzeń mobilnych poprzez konwersję strony internetowej w technologii RWD umożliwiającą automatyczne dostosowanie wyglądu oraz rozmiaru strony do urządzenia mobilnego za pośrednictwem, którego strona jest wyświetlana.

2. Strona mobilna utworzona w wyniku konwersji dostępna będzie w zależności od preferencji Użytkownika pod tym samym adresem URL, co strona podlegająca konwersji lub pod nowym adresem URL wskazanym przez Użytkownika.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za publikowanie strony pod adresem wskazanym przez Użytkownika, do korzystania z którego nie jest on uprawniony.

4. W ramach usługi mDot Shop możliwe jest generowanie QR kodów zawierających odnośniki do treści publikowanych na stronie powstałej w wyniku konwersji przy użyciu e-usługi mDot Shop.

5. QR kody mogą być dowolnie rozpowszechniane przez Użytkownika, o ile jego działanie nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. Przy użyciu mDot Shop nie jest możliwa konwersja strony internetowej wykonanej w technologii flash.

7. Użytkownik mDot Shop uzyskuje możliwość zdefiniowania nowego kanału płatności dla swoich Klientów, którym jest usługa Master Card Mobile.

8. Szczegółowe zasady świadczenia usługi Master Card Mobile dostępne są pod adresem: https://www.mastercardmobile.pl/.

9. Strony podlegające konwersji przy użyciu mDot Shop przystosowane są do wyświetlania zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej w zależności od preferencji użytkownika końcowego oraz specyfikacji technicznej danego urządzenia mobilnego.

VII. e-Usługa mDot Creator

 1. mDot Creator umożliwia Użytkownikowi zaprojektowanie serwisu internetowego w technologii RWD umożliwiającą automatyczne dostosowanie wyglądu oraz rozmiaru strony do urządzenia za pośrednictwem, którego strona jest wyświetlana.
 2. mDot Creator stanowi formę oprogramowania użytkowego, za pośrednictwem którego możliwe jest w szczególności:

a) określenie branży lub typu strony;

b) wybór szablonu, kolorystyki i układu graficznego;

c) publikowanie tekstów oraz elementów graficznych.

 1. Użytkownik nie jest uprawniony do publikowania treści naruszających prawa autorskie osób trzecich lub godzących w ich dobra osobiste. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż treści publikowane przez Użytkownika naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub godzą w porządek publiczny (w szczególności poprzez nawoływanie do nienawiści na tle rasowym lub nawoływanie do przemocy), Administrator uprawniony będzie do zablokowania strony Użytkownika oraz podjęcia działań przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w celu związanym z dochodzeniem odpowiedzialności za publikowanie treści niedozwolonych.
 1. Użytkownik mDot Shop uzyskuje możliwość zdefiniowania nowego kanału płatności dla swoich Klientów, którym jest usługa Master Card Mobile.
 2. Szczegółowe zasady świadczenia usługi Master Card Mobile dostępne są pod adresem: https://www.mastercardmobile.pl/.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawarte pomiędzy Użytkownikiem a jego klientami za pośrednictwem strony utworzonej przy wykorzystaniu mDot Creator.

VIII. Dopuszczalne rozbieżności występujące przy konwersji stron internetowych

1. W przypadku wykorzystania przez Użytkownika w architekturze strony internetowej podlegającej konwersji języka programowania, który nie posiada swojego odpowiednika w języku programowania właściwym dla urządzeń mobilnych, Administrator dołoży wszelkich starań w celu wygenerowania substytutu elementu graficznego lub tekstowego, który w możliwie najlepszy sposób odzwierciedlał będzie element strony internetowej, niepodlegający konwersji.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy funkcjonalnością oraz wyglądem elementów graficznych, o których mowa powyżej.

3. Użytkownik przed dodaniem nowych elementów w architekturze strony internetowej, która została poddana konwersji przy użyciu mDot Web lub mDot Shop ma możliwość konsultacji z Administratorem możliwości przetworzenia określonego elementu na język oprogramowania właściwy dla urządzeń mobilnych.

4. Mimo zastosowania techniki RWD istnieje możliwość, iż te same elementy w strukturze graficznej stron internetowych podlegających konwersji wyświetlane będą w sposób odmienny na różnych urządzeniach mobilnych. Powstanie rozbieżności, o których mowa w zdaniu poprzednim spowodowane jest występowaniem rozbieżności w zakresie funkcjonalności poszczególnych urządzeń mobilnych i nie stanowi ono nienależytego świadczenia e- usług. Typowym skutkiem rozbieżności spowodowanych brakiem koherentnego języka programowania dla wybranych urządzeń mobilnych jest potrzeba przetworzenia animacji na grafikę statyczną.

IX. Uprawnienia Administratora oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności z tytułu świadczenia e-usług

 1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż e-usługi wykorzystywane są do celów związanych z propagowaniem przemocy, naruszających dobra osobiste osób trzecich, służą obejściu norm prawa powszechnie obowiązującego lub w inny sposób naruszają dobre obyczaje, Administrator posiada uprawnienie do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym.
 1. Odpowiedzialność Administratora w stosunku do Użytkownika z tytułu świadczenia e-usług obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i ograniczona jest do równowartości opłaty abonamentowej uiszczonej przez Użytkownika. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie obejmuje odpowiedzialności Administratora z tytułu szkody wyrządzonej umyślnie.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Przerwy w świadczeniu e-Usług spowodowane problemami technicznymi w dostępie do sieci Internet z powodów niezależnych od Administratora;

b) Skutki działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

c) Skutki korzystania przez Użytkownika z e-usług w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) do czasu skutecznego powiadomienia Administratora o utracie hasła lub innych danych umożliwiających dostęp do Konta Użytkownika, za skutki wykorzystania tych danych przez osoby niepożądane;

X. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Na podstawie zawartej umowy, Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z e-usług wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie e-usług w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.

3. Użytkownik uprawniony jest do publikowania treści na stronach wygenerowanych przy wykorzystaniu e-usług, których rozpowszechnianie jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub do których publikacji Użytkownik posiada szczególe uprawnienia, w szczególności prawa autorskie.

XI. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu e- usług, Użytkownik uprawniony jest do złożenia Reklamacji.
 2. Reklamacja Użytkownika może zostać złożona:

a) drogą elektroniczną, na adres:

b) w formie pisemnej na adres:

c) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.mobilnastrona.net

 1. Reklamacja powinna określać:

a) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim,

b) rodzaj e- esługi, której dotyczy Reklamacja,

c) zarzuty Użytkownika,

d) okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5-6 poniżej, Administrator obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje Reklamację lub informując o braku podstaw do uznania Reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 2. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Administratora przez osoby trzecie, za które Administrator ponosi odpowiedzialność lub w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 4, Administrator prześle w terminie 21 dni informację do Użytkownika o potrzebie wyjaśnienia dodatkowych okoliczności.
 3. W przypadkach określonych w ust. 5 powyżej, termin do rozpatrzenia Reklamacji ulega przedłużeniu o 21 dni.
 4. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania e- Usług z przyczyn, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z powodów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania Użytkownika, Administrator poinformuje Użytkownika o zaistniałej przyczynie wskazując jednocześnie na brak podstaw do uznania Reklamacji.
 5. Użytkownik, który nie akceptuje stanowiska Administratora wyrażonego w odpowiedzi na Reklamację może wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Postanowienia ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.
 6. Stanowisko Administratora zawarte w odpowiedzi na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ma charakter ostateczny, jednakże nie zamyka ono drogi do wszczęcia postępowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

XII. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z e-usług

 1. Korzystanie z e-usług, podobnie jak korzystanie ze wszystkich usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet może wiązać się z ryzykiem.
 2. Administrator nie stwierdził występowania szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z e-usług.
 3. Zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet jest możliwość zainfekowania systemu niepożądanym oprogramowaniem tworzonym w celu wyrządzenia szkody (wirusy, konie trojańskie), jak również możliwość niepożądanej ingerencji w treść e-usług zarówno za pośrednictwem systemu Administratora, jak i systemu Użytkownika.
 4. W celu minimalizacji zagrożeń, o których mowa powyżej, Użytkownik powinien posiadać adekwatny system ochrony, w szczególności aktualne oprogramowanie antywirusowe.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony przez zagrożeniami związanymi z korzystaniem z e-usług za pośrednictwem sieci Internet.

XIII. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy jest przedsiębiorca Barbara Mrówka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Digital Marketing Barbara Mrówka"; adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 28 lok. 12, 03-357 Warszawa, powiat Warszawa, woj. mazowieckie NIP: 524-16-11-819, REGON: 146142474
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednakże jest ono niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia e- Usług.
 3. Użytkownik na etapie rejestracji ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub niewyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pozostają bez wpływu na możliwość korzystania z e-usług przez Użytkownika. Dane przetwarzane w związku ze świadczeniem e-usług po ich uprzedniej anonimizacji, rozumianej jako usunięcie wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika mogą być, wykorzystywane do badań statystycznych związanych z reklamą, badaniem rynku oraz zachowań i preferencji, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które go dotyczą oraz prawo do ich poprawiania.

XIV. Blokada Konta

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia działania przez Użytkownika, stanowiącego niedozwoloną prawem ingerencję w e- usługę, Administrator uprawniony jest do blokady Konta Użytkownika. Za działania, o których mowa w zdaniu poprzednim uznać należy: niedopuszczalną prawem ingerencję w konta innych Użytkowników, ingerencję w środowisko techniczne e- usług, inne próby destabilizacji e-usług.

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Administrator uprawniony jest do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem działań prowadzących do wyegzekwowania obowiązku naprawienia doznanej szkody.

 1. Poza uprawnieniami opisanymi w ust. 1-2 powyżej, w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z e-usług niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Warunkiem uprawniającym Administratora do podjęcia działań, o których mowa w zdaniu poprzednim jest utrwalenie dla celów dowodowych faktu uzyskania oraz treści wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z e-usług w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 2. Administrator może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

XV. Rezygnacja z e-Usług oraz usunięcie Konta

 1. Uczestnik może zrezygnować z korzystania z e-usług w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 2. Rezygnacja z e-Usług polega na usunięciu Konta przez Użytkownika.
 3. Usunięcie Konta możliwe jest również w przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 4. Podstawą do usunięcia Konta z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej jest powiadomienie o nich Administratora. W sposób, o którym mowa w rozdziale XI ust. 2 Regulaminu.

XVI. Prawa autorskie

 1. e-usługi objęte są ochroną w zakresie odpowiadającym ochronie programów komputerowych w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim.
 2. Administrator oświadcza, iż przysługuje mu ogół majątkowych i niemajątkowych praw autorskich do e-Usług.
 1. Zabronione jest jakiekolwiek działanie, które mogłoby doprowadzić do naruszenia praw autorskich Administratora.

XVII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 2. O zmianie treści Regulaminu Administrator poinformuje Użytkowników wysyłając treść Regulaminu w nowym brzmieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w trakcie rejestracji oraz publikując treść Regulaminu w nowym zmienionym brzmieniu na stronie internetowej www.mobilnastrona.net
 3. Użytkownikowi, który nie akceptuje postanowień zmienionego Regulaminu przysługuje prawo do rezygnacji z e-usług na zasadach określonych w rozdziale XV. Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin oraz wynikające z niego stosunki zobowiązaniowe podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2014 roku.